Publiczna oferta Obligacji PCC Rokita SA:

 • W ramach programu emisji obligacji, PCC Rokita SA oferuje obligacje publiczne serii DC o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
 • Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 5%, odsetki wypłacane są w okresach trzymiesięcznych.
 • Termin wykupu obligacji wynosi 7 lat od daty przydziału.
 • Obligacje nie są zabezpieczone.
 • Terminy przyjmowania zapisów: od 28 lipca 2016 roku do 10 sierpnia 2016 roku.
 • Termin przydziału obligacji: 11 sierpnia 2016 roku.
 • Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski BDM S.A.
 • Obligacje spółki PCC Rokita SA będą notowane na rynku Catalyst.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Ofercie Publicznej Obligacji Emitenta są: Prospekt Emisyjny IV Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany w dniu 29 marca 2016 r., zatwierdzone i opublikowane Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii DC, które zostały opublikowane w dniu 27 lipca 2016 r., dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta: www.pcc.rokita.pl, www.pccinwestor.pl oraz Oferującego: www.bdm.pl.

baner_www_727_630 inwestor landing 5procent_2016_v03

PCC Rokita zajmuje wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku w segmentach takich jak poliole i alkalia oraz jest liczącym się dostawcą związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych.

Spółka zajmuje się produkcją i handlem wyrobami chemicznymi, wykorzystywanymi przede wszystkim w przemyśle tworzyw sztucznych oraz w segmencie chemii przemysłowej jak również w przemyśle budowlanym i tekstylnym.

W ofercie produktowej spółki znajduje się ponad 250 wyrobów, w tym:

 • poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz systemów poliuretanowych;
 • alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branży tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej;
 • produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.

PCC Rokita SA prowadzi działalność w ramach strategicznych jednostek organizacyjnych „Business Units”. Struktura organizacyjna składa się z 3 Kompleksów Produkcyjno-Handlowych (Chloru, Polioli, Chemii Fosforu), Centrum Energetycznego oraz Sztabu. W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi 30 spółek.

PCC Rokita od 2011 r. jest emitentem obligacji notowanych na regulowanym rynku Catalyst, a od czerwca 2014 r. jest również spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w związku z przeprowadzoną pierwszą publiczną ofertą akcji.

Strategicznym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC SE z siedzibą w Duisburgu, która posiada 84% udziału w kapitale i 90% w głosach na WZA. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka, zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 17 krajach.

Strategia rozwoju Grupy PCC Rokita

Najważniejszym celem strategicznym PCC Rokita SA jest wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej w obszarach podstawowej działalności. Planowany rozwój Spółki obejmuje zarówno zwiększenie poziomu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, jak i dywersyfikację portfolio o nowe, specjalistyczne, wysokomarżowe produkty. W zakresie rozwoju geograficznego PCC Rokita SA zakłada wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez zwiększenie swojego udziału rynkowego w regionach, w których jest obecna oraz ekspansję na nowe, szybko rozwijające się rynki. Obecnie Spółka operuje przede wszystkim na wysoce rozwiniętych rynkach europejskich. Mając jednak na uwadze potencjał rynków azjatyckich, PCC Rokita SA poprzez nowoutworzoną spółkę zależną IRPC-PCC Co. Ltd z siedzibą w Bangkoku (Tajlandia) zamierza rozwinąć sprzedaż polioli i systemów poliuretanowych na terenie Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii.

Celem krótkoterminowej strategii rozwoju na lata 2016-2018 jest zbudowanie podstaw do dalszego wzrostu sprzedaży oraz poprawy rentowności operacyjnej.
Dzięki opracowanej strategii rozwoju PCC Rokita planuje uzyskanie następujących efektów w poszczególnych kompleksach:

 • Kompleks Polioli – dodatkowe linie produkcyjne pozwolą na oferowanie nowych produktów w szczególności do segmentu sztywnych pianek poliuretanowych, co będzie stanowić uzupełnienie oferty i doprowadzi do dalszego wzrostu przychodów i zysków. Część inwestycji w tym zakresie będzie realizowała spółka zależna PCC PU Sp. z o.o.,
 • Kompleks Chloru – konwersja technologii produkcji chloru na membranową przynosić będzie dalsze korzyści ekonomiczne i ekologiczne, w tym przede wszystkim poprzez ograniczanie energochłonności, zwiększane będą także moce produkcyjne chloru, natomiast rozbudowa instalacji tlenku propylenu pozwoli na zwiększenie rentowności operacyjnej,
 • Kompleks Chemii Fosforu – poszerzenie gamy produktów pozwoli wejść na nowe rynki oraz umożliwi wzrost przychodów i znaczny wzrost zysku operacyjnego.

Media o nas