Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Catalyst jest rynkiem dłużnych instrumentów finansowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i spółkę BondSpot. Przedmiotem obrotu na Catalyst są obligacje korporacyjne, obligacje komunalne, obligacje spółdzielcze, obligacje skarbowe oraz listy zastawne. Dzięki rynkowi Catalyst emitenci i nabywcy obligacji uzyskują możliwość handlu tymi papierami, co pozwala np. na wcześniejszą ich sprzedaż i odzyskanie zainwestowanych pieniędzy oraz ulokowanie ich ponownie w inne instrumenty. Cały system finansowania poprzez papiery dłużne jest przez to bardziej atrakcyjny, płynny, elastyczny i sprawny. Podobnie jak na rynkach akcji, transakcje na Catalyst są zawierane na podstawie zleceń składanych przez inwestorów za pośrednictwem domów lub biur maklerskich.