Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

W przypadku obligacji korporacyjnych emitent odpowiada za zobowiązania wynikające z obligacji całym swoim majątkiem. Istnieje możliwość ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia dla emitowanych papierów dłużnych, z którego roszczenia obligatariuszy zaspokajane będą w pierwszej kolejności. Zabezpieczenie emisji nie musi jednak stanowić gwarancji pokrycia pełnej wartości nominalnej obligacji wraz z oprocentowaniem. Ustawa o obligacjach nie wprowadza ograniczeń w zakresie dopuszczalnych form zabezpieczenia, emitent ma zatem pełną dowolność w proponowaniu inwestorom różnych form zabezpieczenia. Do najpopularniejszych rodzajów zabezpieczeń należą: hipoteka, zastaw rejestrowy, poręczenie, gwarancja, warunkowa cesja istniejącej bądź przyszłej wierzytelności, udzielenie praw do innych instrumentów. Zabezpieczenia może udzielić emitent lub inny podmiot. Obligacje, które nie mają zabezpieczenia lub to zabezpieczenie jest niewystarczające mogą być oceniane przez inwestorów jako bardziej ryzykowne. Jednak to ocena zdolności emitenta do realizacji zobowiązań determinuje oczekiwania inwestorów w zakresie ustanowienia określonego poziomu zabezpieczeń. Jeśli emitent ma wyższą wiarygodność, inwestorzy mogą zaakceptować niższe zabezpieczenia obligacji lub ich brak.