Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

O ile statut spółki tak stanowi, spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje, tzw. obligacje zamienne. Jest to szczególny rodzaj obligacji, których parametry emitent zobowiązany jest opisać szczegółowo w warunkach emisji (w szczególności termin, w jakim zamiana będzie dopuszczalna, sposób przeliczenia obligacji na akcje, sposób postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne i inne).