Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Obligacje są instrumentem znacznie mniej ryzykownym od akcji spółek, których kupno może się wiązać z utratą zainwestowanego kapitału. Inwestowanie w obligacje nie jest jednak wolne od ryzyka. Mimo istnienia różnych form zabezpieczenia, nigdy nie można całkowicie wykluczyć ryzyka związanego z tym, że emitent obligacji nie będzie miał w odpowiednim terminie środków na wywiązanie się z obligacyjnych zobowiązań lub zbankrutuje. W tym ostatnim przypadku obligatariusze mają jednak pierwszeństwo przed akcjonariuszami, aby odzyskać zainwestowane pieniądze. Kolejność zaspokajania wierzycieli reguluje ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 roku (przed wierzytelnościami z tytułu obligacji zaspokajane będą m.in. wierzytelności z tytułu kosztów postępowania upadłościowego, alimentacyjne, wynikające ze stosunku pracy, podatków i innych danin publicznych; natomiast wierzytelności z tytułu obligacji mają pierwszeństwo przed wierzytelnościami akcjonariuszy z tytułu opłaconego kapitału).

Emitent obligacji, pożyczając kapitał od obligatariuszy, zobowiązuje się wypłacać określone odsetki w uzgodnionych terminach, co oznacza przewidywalny zysk z inwestycji przez okres posiadania obligacji, zaś wraz z nadejściem terminu wykupu inwestor otrzymuje od spółki zwrot zainwestowanego kapitału.

W przypadku obligacji o zmiennej stopie procentowej, wysokość oprocentowania, a co za tym idzie kwota odsetek  uzyskiwanych przez inwestora, są zależne od kształtowania się oficjalnych i rynkowych stóp procentowych.

W przypadku przedterminowego wykupu obligacji przez emitenta inwestor pozbawiony zostaje możliwości korzystania z odsetek, na których otrzymywanie liczył do dnia wykupu obligacji. Nie ponosi jednak realnej straty, ponieważ otrzymuje kwotę odpowiadającą wartości nominalnej obligacji, a uwolniony przed terminem kapitał może ulokować w inny sposób.