Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Obligacje korporacyjne są relatywnie bezpieczną formą lokowania kapitału. Powierzając środki wiarygodnemu, odpowiedzialnemu emitentowi, obligatariusz minimalizuje ryzyko utraty zainwestowanego kapitału, na które byłby znacznie bardziej narażony w przypadku zakupu akcji, gdyż inwestycja w obligacje jest w swej istocie udzieleniem pożyczki emitentowi na określony czas, w zamian za określone korzyści (odsetki). Po upływie okresu, na które zostały wyemitowane obligacje, inwestor otrzymuje zwrot kapitału pożyczonego emitentowi. Naturalnie nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka pogorszenia sytuacji finansowej emitenta, co mogłoby się wiązać z niewykupieniem przez niego obligacji w terminie i utratą środków przez obligatariuszy.
 

PCC Rokita SA jest stabilną spółką z ponad 67-letnią tradycją, o ugruntowanej pozycji rynkowej. Zdywersyfikowany, nowoczesny profil produkcji sprzyja osiąganiu stabilnych wyników finansowych, nawet w okresach zawirowań w gospodarce. Bezpieczna struktura bilansu i pozycja lidera w produkcji wielu specjalistycznych wyrobów chemicznych na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej plasuje spółkę wśród wiarygodnych uczestników rynku kapitałowego.
 

Publiczne emisje obligacji PCC Rokita SA z mocy prawa wymagają przygotowania prospektu emisyjnego, który w sposób przejrzysty prezentuje zarówno warunki emisji, jak i sytuację majątkową i finansową emitenta. Przygotowanie prospektu odbywa się we współpracy i pod nadzorem wyspecjalizowanych doradców – domu maklerskiego, kancelarii prawnych, doradców finansowych. Warunkiem przeprowadzenia publicznej emisji papierów wartościowych jest zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego, co jest procesem wymagającym spełnienia szeregu rygorystycznych wymogów formalnych.
 

Za zobowiązania wynikające z obligacji PCC Rokita SA odpowiada całym swoim majątkiem.