Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Obligacje są papierami wartościowymi o charakterze dłużnym. Oznacza to, iż ich emitent jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się w określonym terminie zwrócić mu pożyczone pieniądze (wykupić obligacje). W zamian za pożyczenie środków emitentowi obligatariusz otrzymuje określone wynagrodzenie w postaci odsetek. Akcje natomiast są papierami wartościowymi o charakterze majątkowym. Każdy, kto posiada akcje spółki, jest jej współwłaścicielem i z tego tytułu posiada określone prawa, w tym prawo do udziału w zyskach spółki (w postaci wypłacanej dywidendy) czy prawo do wpływania na najważniejsze decyzje dotyczące spółki poprzez udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Z posiadaniem akcji wiąże się także określone ryzyko – akcjonariusz odpowiada bowiem za zobowiązania spółki do wysokości wpłaconego kapitału. W skrajnym przypadku może to oznaczać utratę całości zainwestowanych w spółkę środków.