Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku, emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji (art. 8). Istnieje jeden rodzaj obligacji – tzw. obligacje przychodowe, w treści których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z tych obligacji do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta. Obligacje przychodowe mogą przyznawać obligatariuszowi prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z pierwszeństwem z całości albo z części przychodów lub z całości albo części majątku przedsięwzięć, które zostały sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji obligacji, lub z całości albo z części przychodów z innych przedsięwzięć określonych przez emitenta. Ustawa o obligacjach określa, kto może być emitentem obligacji przychodowych (art. 23a ust.2).