Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Zapisy na obligacje PCC Rokita i PCC EXOL składa się na formularzach zapisu dostępnych w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM SA i zawierają oświadczenie inwestora, w którym stwierdza on, że:

  • zapoznał się z treścią prospektu i akceptuje warunki publicznej oferty;
  • zgadza się na przydzielenie mniejszej liczby obligacji oferowanych niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publicznej oferty oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie;
  • przyjmuje do wiadomości, iż przysługuje mu prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  • wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym zapisem na obligacje przez dom maklerski emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji obligacji oferowanych oraz że upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji.

Zapis na obligacje jest sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach, po jednym dla inwestora, emitenta i podmiotu przyjmującego zapis. Na dowód przyjęcia zapisu osoba uprawniona otrzyma jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza zapisu.

Inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć także nieodwołalną dyspozycję deponowania obligacji, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora wszystkich obligacji, które zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK. Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej wraz ze składaniem zapisu na obligacje tak, aby w dniu składania zapisu mógł wypełnić dyspozycję deponowania obligacji. Brak dyspozycji deponowania obligacji skutkuje odmową przyjęcia zapisu.