Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Istnieją różne klasyfikacje obligacji, w zależności od przyjętych kryteriów. Najczęściej wymieniane kryteria to:
 

  • Podmiot emitujący obligacje – Skarb Państwa emituje obligacje skarbowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub podmioty od nich zależne emitują obligacje komunalne, przedsiębiorstwa prywatne (w tym banki) emitują obligacje korporacyjne
  • Oprocentowanie – obligacje o stałym oprocentowaniu (kwota odsetek znana jest z góry) obligacje o zmiennym oprocentowaniu (oprocentowanie takich obligacji oparte jest z reguły o tzw. stopę bazową i powiększone o marżę; stopą bazową może być na przykład stopa inflacji lub stopy procentowe określane przez bank centralny, np. WIBOR), obligacje zerokuponowe (sprzedawane z dyskontem, czyli po cenie niższej od ceny nominalnej, ich wykup następuje po cenie nominalnej)
  • Zabezpieczenie – obligacje zabezpieczone, obligacje częściowo zabezpieczone lub obligacje niezabezpieczone (chodzi tu o dodatkowe zabezpieczenia ustanowione dla emitowanych papierów dłużnych, z którego roszczenia obligatariuszy zaspokajane będą w pierwszej kolejności; w przypadku obligacji korporacyjnych emitent z mocy prawa odpowiada bowiem za zobowiązania wynikające z obligacji całym swoim majątkiem)
  • Termin wykupu – obligacje krótkoterminowe (termin wykupu do 5 lat), obligacje średnioterminowe (termin wykupu od 5 do 10 lat), obligacje długoterminowe (termin wykupu powyżej 10 lat)