Relacje inwestorskie Spółki

Aktualności

Media o nas

Zgodnie z ustawą o obligacjach z 29 czerwca 1995 r. emitentami obligacji mogą być:
 

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną oraz spółki komandytowo-akcyjne
     
  • gminy, powiaty, województwa, związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa
     
  • inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw,
     
  • instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub bank centralny takiego państwa, lub instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej