Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami
Za rok zakończony 2012
Przychody netto ze sprzedaży 406 897 291
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 451 802
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 221 855
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 446 164
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 695 300
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 142 222
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 563 814
Przepływy pieniężne netto razem 2 989 263
Stan na 31.12.2012
Aktywa razem 426 993 273
Aktywa trwałe 374 370 581
Aktywa obrotowe 52 622 692
Kapitał własny 180 762 519
Kapitał zakładowy 151 300 000

 

*)w tabeli zostały przedstawione dane pro forma (2011) i symulacje danych finansowych (2010 i 2009) uwzględniające funkcjonowanie Kompleksu Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) w ramach Spółki odpowiednio na dzień i za lata zakończone 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2009 r., przygotowane na potrzeby Prospektu Emisyjnego.
**) Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 obejmują tylko Jednostkę Dominującą (Grupa Kapitałowa została utworzona z dniem 31 grudnia 2012 roku).