Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł

Za rok zakończony 2013
Przychody netto ze sprzedaży 466 670
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 669
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 335
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 9 107
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 088
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 201)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26 004)
Przepływy pieniężne netto razem (7 117)
Stan na 31.12.2013
Aktywa razem 501 774
Aktywa trwałe 381 068
Aktywa obrotowe 140 912
Kapitał własny 220 380
Kapitał zakładowy 172 484
Liczba akcji 172 484 374