Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł

Za rok zakończony 2015
Przychody netto ze sprzedaży 514 848
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 432
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 18 980
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 745
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 694
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 782)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 219)
Przepływy pieniężne netto razem 3 693
Stan na 31.12.2015
Aktywa razem 522 594
Aktywa trwałe 386 868
Aktywa obrotowe 135 726
Kapitał własny 238 769
Kapitał zakładowy 172 484
Liczba akcji 172 484 374