Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł

Za rok zakończony 2013
Przychody netto ze sprzedaży 149 808
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 606
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 544
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 507
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 487
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 687)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 829
Przepływy pieniężne netto razem 629
Stan na 31.12.2013
Aktywa razem 82 673
Aktywa trwałe 27 494
Aktywa obrotowe 55 179
Kapitał własny 11 421
Kapitał zakładowy 12 273