Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (PLN '000)

Za rok zakończony 2011*
Przychody netto ze sprzedaży 1 193 933
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 97 614
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 57 981
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 52 219
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 105 405
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 154
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 260
Przepływy pieniężne netto razem 40 991
Stan na 31.12.2011*
Aktywa razem 1 180 311
Aktywa trwałe 886 710
Aktywa obrotowe 293 601
Kapitał własny 303 613
Kapitał zakładowy 18 265
Liczba akcji 7 941

 

* skonsolidowane dane finansowe zgodne z MSSF
** skonsolidowane dane finansowe zdgodne z PSR