Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (PLN ‚000)

Za rok zakończony 2013*
Przychody netto ze sprzedaży 1 101 188
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 77 223
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 65 823
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 58 284
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 114 644
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -83 118
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -38 777
Przepływy pieniężne netto razem -7 251
Stan na 31.12.2013*
Aktywa razem 1 039 804
Aktywa trwałe 778 009
Aktywa obrotowe 261 795
Kapitał własny 532 427
Kapitał zakładowy 18 265
Liczba akcji 7 941

 

* skonsolidowane dane finansowe zgodne z MSSF
** skonsolidowane dane finansowe zdgodne z PSR