Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł

Za rok zakończony 2015
Przychody netto ze sprzedaży 1 048 749
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 101 294
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 91 277
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 84 760
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 149 178
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (130 777)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (57 232)
Przepływy pieniężne netto razem (38 830)
Stan na 31.12.2015
Aktywa razem 1 268 795
Aktywa trwałe 1 001 632
Aktywa obrotowe 267 163
Kapitał własny 601 858
Kapitał zakładowy 19 853
Liczba akcji 19 853 300