Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł

Za rok zakończony 2016
Przychody netto ze sprzedaży 1 107 194
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 234 296
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 222 726
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 202 481
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 262 876
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (167 143)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (77 476)
Przepływy pieniężne netto razem 18 257
Stan na 31.12.2016
Aktywa razem 1 441 885
Aktywa trwałe 1 085 328
Aktywa obrotowe 356 557
Kapitał własny 715 388
Kapitał zakładowy 19 853
Liczba akcji 19 853 300