Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł

Za rok zakończony 2017
Przychody netto ze sprzedaży 1 285 892
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 201 143
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 184 362
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 182 362
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 204 101
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (141 983)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (99 065)
Przepływy pieniężne netto razem (36 947)
Stan na 31.12.2017
Aktywa razem 1 576 670
Aktywa trwałe 1 226 947
Aktywa obrotowe 349 723
Kapitał własny 746 665
Kapitał zakładowy 19 853
Liczba akcji 19 853 300