Aktualności

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tys. zł

Za rok zakończony 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 489 803
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 263 110
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 234 117
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 226 788
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 286 874
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (251 034)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (42 989)
Przepływy pieniężne netto razem (7 149)
Stan na 31.12.2018
Aktywa razem 1 786 657
Aktywa trwałe 1 411 877
Aktywa obrotowe 374 780
Kapitał własny 808 005
Kapitał zakładowy 19 853
Liczba akcji 19 853 300