Aktualne notowania

PCC ROKITA44.10 zł44.10 zł
PCC EXOL3.67 zł3.67 zł
Dane prezentowane są z 15 minutowych opóźnieniem.
Emisje Spółki

Aktualności

Obublikowano: 12 sierpnia 2014

We wtorek, 5 sierpnia 2014 r. zakończyły się zapisy w III Transzy Kaskadowej Publicznej Oferty Sprzedaży obligacji PCC Rokita prowadzonej przez Dom Maklerski BDM S.A. W ramach tej transzy sprzedano 40.000 obligacji serii BA, które zostały wyemitowane przez PCC Rokita w kwietniu br. i wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w maju br. Kolejna, ostatnia transza w ramach pierwszej oferty kaskadowej ruszyła 11 sierpnia br.

– Cieszę się, że formuła, którą wspólnie z oferującym zaproponowaliśmy inwestorom, została tak pozytywnie przez nich przyjęta. Kolejna, już trzecia transza oferty kaskadowej spotkała się z dużym zainteresowaniem. W związku z tak dużą popularnością obligacji, Oferujący Dom Maklerski BDM skrócił czas przyjmowania zapisów do 5 sierpnia, z pierwotnie ustalonego na 29 sierpnia – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita.

Dzięki zastosowaniu oferty kaskadowej obligacje spółki są łatwo dostępne dla inwestorów i systematycznie im oferowane. – Dążymy do tego, żeby obligacje PCC Rokita były stale dostępne dla inwestorów. Dlatego właśnie kolejna transza zostanie uruchomiona zaledwie kilka dni po zakończeniu zapisów w poprzedniej – stwierdza Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

Zapisy w IV Transzy Kaskadowej Publicznej Oferty Sprzedaży obligacji PCC Rokita rozpoczęły się 11 sierpnia br. Cena sprzedaży, podobnie jak w poprzednich transzach będzie zależała od dnia, w którym składany był zapis i będzie uwzględniała wartość nominalną oraz odsetki należne na dzień przypadający w drugim dniu roboczym, następującym po dniu dokonania zapisu. Okres zapadalności obligacji serii BA wynosi 5 lat, a oprocentowanie 5,5% w skali roku. Oferta obejmuje 50.000 obligacji.

Przydział obligacji odbywa się w drugim dniu roboczym po dniu dokonania zapisu. Dzięki temu, że obligacje zostały wprowadzone wcześniej na Catalyst, można nimi obracać na giełdzie niezwłocznie po przydziale.

– Tak jak oczekiwaliśmy kolejna transza obligacji PCC Rokita sprzedawanych w formule kaskadowej okazała się sukcesem i papiery dłużne zostały sprzedane przed terminem. Jak pokazuje nasze doświadczenie oferta kaskadowa obligacji to skuteczny mechanizm plasowania emisji, który jako pierwszy w publicznej emisji obligacji PCC Rokita wykorzystał DM BDM – mówi Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM. Do tej pory Dom Maklerski BDM przeprowadził trzy transze Kaskadowej Publicznej Oferty Sprzedaży obligacji PCC Rokita o łącznej wartości 12 mln zł. W sumie w takiej formule zaoferował, łącznie z IV transzą, obligacje o wartości 17 mln zł

źródło:
http://finanse.wp.pl/kat,1033731,title,PCC-Rokita-Ruszyla-ostatnia-transza-obligacji-w-ramach-oferty-kaskadowej,wid,16814932,wiadomosc.html?ticaid=113432

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Kaskadowej Publicznej Ofercie Sprzedaży Obligacji serii BA oferowanych do sprzedaży przez BDM S.A. są: Informacja o terminach i warunkach Kaskadowej Publicznej Oferty Sprzedaży Obligacji serii BA, Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii BA oraz Prospekt Emisyjny Podstawowy II Programu Emisji Obligacji i opublikowane aneksy do Prospektu, które dostępne są na stronie internetowej Uczestnika Oferty Kaskadowej Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl oraz na stronach internetowych Spółki www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl. Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani do rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania


Powrót do media o nas