Nie znalazłeś/aś odpowiedzi?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania. Wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu - przez e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Witamy w świecie inwestycji w papiery wartościowe PCC Rokita SA oraz spółek powiązanych PCCInwestor.pl

PCCInwestor.pl to centrum wiedzy o papierach wartościowych – obligacjach korporacyjnych oferowanych przez PCC Rokita SA oraz spółki z nią powiązane. Tylko tutaj znajdą Państwo kompletną i zawsze aktualną informację o bieżących i nadchodzących emisjach oraz podsumowanie emisji zakończonych. Stąd dowiedzą się Państwo, jakie walory oferujemy i jak rozpocząć inwestowanie z nami w obligacje. Poniżej kilka podstawowych definicji i informacji przydatnych dla każdego Inwestora.

Akcje i obligacje to najpopularniejsze papiery wartościowe, znajdujące się w portfelach inwestorów. Bywa, że są ze sobą utożsamiane, jednak w rzeczywistości są to zupełnie odmienne instrumenty finansowe.
Obligacja to papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Świadczenie to może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Innymi słowy, emitent obligacji zaciąga pożyczkę od inwestora w zamian za wynagrodzenie w postaci określonych odsetek, płatnych w ustalonych terminach. Zwrot pożyczki, czyli wykup obligacji, następuje po upływie okresu, na który obligacje zostały wyemitowane.

Natomiast akcja to papier wartościowy łączący w sobie prawa i obowiązki o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Każdy, kto posiada akcje spółki, bez względu na ich ilość, jest jej współwłaścicielem i z tego tytułu posiada określone prawa, w tym prawo do udziału w zyskach spółki (w postaci wypłacanej dywidendy) czy prawo do wpływania na najważniejsze decyzje dotyczące spółki poprzez udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Z posiadaniem akcji wiąże się także określone ryzyko – akcjonariusz odpowiada bowiem za zobowiązania spółki do wysokości wpłaconego kapitału.

Zarówno akcje, jak i obligacje, nabywać można na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym.
Sprzedaż nowych papierów wartościowych bezpośrednio przez emitenta – akcji lub obligacji – dopuszczonych do obrotu przez Komisję Nadzoru Finansowego to sprzedaż na rynku pierwotnym. Cenę papierów wartościowych w tym wypadku ustala emitent, czyli podmiot emitujący akcje lub obligacje we własnym imieniu. Emisja i zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską.
Rynek wtórny to rynek kapitałowy, na którym odbywa się obrót papierami wartościowymi wyemitowanymi wcześniej. W Polsce tym rynkiem jest Giełda Papierów Wartościowych. Podmiotem sprzedającym walory nie musi tu być ich emitent – stronami transakcji są inwestorzy.

Sprzedaż papierów wartościowych przez ich emitenta na rynku pierwotnym, w zależności od sposobu jej prowadzenia, może mieć charakter oferty publicznej lub prywatnej.
Oferta publiczna to udostępnianie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych. W większości przypadków do przeprowadzenia oferty publicznej konieczne jest sporządzenie prospektu emisyjnego, zatwierdzenie go przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienie go do publicznej wiadomości.
Prospekt emisyjny to dokument informacyjny przygotowywany i publikowany przez emitenta papierów wartościowych. Przeznaczeniem prospektu jest przedstawienie potencjalnym inwestorom ściśle określonych informacji o emitencie papierów wartościowych, celach i warunkach emisji oraz ryzykach związanych z inwestycją, które mogą być istotne w podejmowaniu decyzji o nabyciu emitowanych papierów wartościowych. Dla emitenta papierów wartościowych oznacza to konieczność spełnienia szeregu wymagań formalnych, inwestorom zapewnia jednak przejrzystość sytuacji emitenta oraz lepszą możliwość oceny poziomu bezpieczeństwa inwestycji.
Natomiast oferta prywatna (inaczej: oferta niepubliczna) polega na proponowaniu nabycia papierów wartościowych maksymalnie 149 inwestorom oznaczonym imiennie. W ofercie prywatnej sporządzenie prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego zazwyczaj nie jest wymagane.

Rozpoczynając inwestowanie na rynku kapitałowym, każdy inwestor powinien mieć świadomość, iż nieodłącznym elementem inwestowania jest ryzyko. Występują różne rodzaje ryzyka, które w przypadku publicznej oferty opisywane są szczegółowo w prospekcie emisyjnym. Najistotniejszym z nich jest jednak ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Znacznie częściej występuje ono w przypadku inwestycji w akcje, rzadziej przy obligacjach. Obligacje przedsiębiorstw nie są jednak papierami wartościowymi zupełnie wolnymi od ryzyka. Mimo istnienia różnych form zabezpieczenia, nigdy nie można całkowicie wykluczyć ryzyka związanego z tym, że emitent obligacji nie będzie miał w odpowiednim terminie środków na wywiązanie się z obligacyjnych zobowiązań lub zbankrutuje. W tym ostatnim przypadku obligatariusze mają jednak pierwszeństwo przed akcjonariuszami, aby odzyskać zainwestowane pieniądze.

Kolejność zaspokajania wierzycieli reguluje ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 roku (przed wierzytelnościami z tytułu obligacji zaspokajane będą m.in. wierzytelności z tytułu kosztów postępowania upadłościowego, alimentacyjne, wynikające ze stosunku pracy, podatków i innych danin publicznych; natomiast wierzytelności z tytułu obligacji mają pierwszeństwo przed wierzytelnościami akcjonariuszy z tytułu opłaconego kapitału).

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym celem inwestowania jest chęć osiągania określonych zysków. Najprostszy sposób zarabiania na obligacjach polega na ich zakupie bezpośrednio od emitenta i trzymaniu ich do dnia wykupu oraz pobieraniu co ustalony czas odsetek. Odsetki wypłacane są zazwyczaj w określonych odstępach czasu do dnia wykupu (choć zdarzają się także obligacje, przy których odsetki wypłacane są jednorazowo, wraz z wykupem obligacji). Co za tym idzie, otrzymane odsetki mogą być powtórnie inwestowane w okresie pozostającym do wykupu obligacji, powiększając zysk osiągany przez inwestora.
Właściciele akcji niektórych spółek mogą również odbierać zyski z wypłacanej dywidendy. Uzależnione to jest od polityki dywidendowej konkretnej spółki. Obligacje oraz akcje są papierami wartościowymi, które można także kupić lub sprzedać na rynku wtórnym, o ile są dostępne w publicznym obrocie. Akcje spółek, wśród nich akcje PCC Exol SA (skrót: PCX) notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych (rynek główny). Notowania są dostępne na stronie www.gpw.pl. Dla obligacji przedsiębiorstw (korporacyjnych), w tym obligacji PCC Rokita SA (skrót: PCR) takim rynkiem jest Catalyst (www.gpwcatalyst.pl).

Aktualne notowania papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki powiązane z PCC Rokita SA można też sprawdzić, logując się w naszym portalu. Formularz rejestracyjny i formularz logowania znajduje się tutaj.
Należy pamiętać, że dochód z obligacji, podobnie jak dochód z akcji, odsetek od lokat itp., podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych, czyli tzw. podatkiem Belki, który wynosi 19%. Opodatkowany jest dochód wynikający z różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży papierów wartościowych, a w przypadku obligacji również dochód z tytułu z odsetek, czy dyskonta (w przypadku obligacji sprzedawanych poniżej wartości nominalnej). Opodatkowaniu podlega także dywidenda wypłacana właścicielom akcji.

Jak rozpocząć inwestowanie? Aby rozpocząć inwestowanie, niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w dowolnym biurze maklerskim. Za jego pośrednictwem inwestor może składać zlecenia zakupu bądź sprzedaży papierów wartościowych dostępnych w obrocie publicznym. Podmiotem oferującym i przyjmującym zapisy na nowe emisje obligacji korporacyjnych PCC Rokita SA jest Dom Maklerski BDM SA.
Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze rachunku inwestycyjnego, mogą Państwo założyć go w dowolnym domu lub biurze maklerskim, banku prowadzącym działalność maklerską lub banku powierniczym. Mając już rachunek inwestycyjny, w terminach przeprowadzania subskrypcji / zapisów, należy dokonać wpłaty równowartości obligacji, które chcą Państwo nabyć, na konto bankowe Domu Maklerskiego BDM SA. Numer konta i szczegóły przelewu znajdą Państwo tutaj. W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko, numer PESEL (lub REGON) oraz dopisek „wpłata na obligacje PCC Rokita SA”. Ostatnim krokiem jest wizyta w jednym z Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM SA i złożenie zapisu na obligacje (uwaga, zapis mogą Państwo złożyć dopiero w momencie, gdy środki na zakup obligacji przedsiębiorstwa wpłyną na konto domu maklerskiego, należy więc wykonać przelew z odpowiednim wyprzedzeniem). Lista Punktów Obsługi Klienta znajduje się tutaj.

Jeżeli wolą Państwo załatwić wszystkie formalności w jednym miejscu, mogą Państwo założyć rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim BDM SA. O tym, jak to zrobić, piszemy tutaj.
Jeżeli w Państwa okolicy nie ma Punktu Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BDM SA, mogą Państwo założyć rachunek inwestycyjny korespondencyjnie, a następnie składać zlecenia kupna i sprzedaży papierów wartościowych za pomocą Internetu. Jak założyć rachunek inwestycyjny korespondencyjnie, dowiedzą się Państwo tutaj. Składanie zapisu na obligacje PCC Rokita krok po kroku pokazane jest tutaj.

Gdzie szukać informacji? Aktualne informacje o trwających lub zbliżających się emisjach papierów wartościowych PCC Rokita SA oraz spółek powiązanych znajdują się w serwisie PCCInwestor.pl. Zachęcamy Państwa także do zapisania się na nasz newsletter, w którym informujemy o bieżących emisjach. Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj. Specjalnie dla naszych Inwestorów udostępniamy również spersonalizowany serwis „mój portfel”, w którym po dokonaniu rejestracji mogą Państwo skonfigurować własne ustawienia i na bieżąco monitorować wartość posiadanych przez Państwa naszych papierów wartościowych, a także zbliżające się daty wypłaty odsetek od obligacji. Formularz rejestracyjny i formularz logowania znajduje się tutaj.

Akty prawne do pobrania: