Aktualności

Media o nas

W ofercie publicznej PCC Rokita oferowanych było 1.588.264 akcji serii C (nowa emisja) oraz 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane). Łącznie oferowanych było 2.977.995 akcji, z czego 15% w Transzy Indywidualnej, a 85% w Transzy Instytucjonalnej. Cena emisyjna i cena sprzedaży wynosiła 33 zł. Inwestorzy indywidualni złożyli w sumie 796 zapisów, na łączną liczbę 1.856.339 akcji. W wyniku dokonanego 16 czerwca 2014 r. przydziału w Transzy Indywidualnej zapisy zostały zredukowane o 76%. Akcje w Transzy Instytucjonalnej objęło w sumie 241 podmiotów, które złożyły zapisy na 2.531.296 akcji, czyli wszystkie akcje oferowane.


W ramach oferty spółka pozyskała środki w wysokości 52,4 mln zł z emisji nowych akcji, a strategiczny akcjonariusz, grupa PCC, uzyskał 45,9 mln zł ze sprzedaży istniejących akcji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.


Po przeprowadzonej ofercie oraz rejestracji akcji udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie 15%, zaś ich udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 10%.

 

 

Prospekt emisyjny do pobrania


 

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej o PCC Rokita oraz oferowanych przez nią obligacjach?
Podaj swój numer telefonu lub e-mail – skontaktujemy się z Tobą.Zapoznałem się z Polityką Prywatności

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie jest Prospekt Emisyjny PCC Rokita SA zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl oraz www.pccinwestor.pl jak i Oferującego www.bdm.pl. Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani do rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.