Aktualności

Media o nas

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2013
zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,80%

 

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2013
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,34%

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2013
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 55,8%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2013
zysk netto/aktywa ogółem 1,43%