Aktualności

Media o nas

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2015
zysk netto/przychody ze sprzedaży 2,9%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2015
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,3%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2015
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 54,3%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2015
zysk netto/aktywa ogółem 2,8%