Aktualności

Media o nas

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2018
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 3,1%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2018
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,29

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2018
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 54,9%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2018
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 3,5%