Aktualności

Media o nas

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2012
zysk netto/przychody ze sprzedaży 3,01%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2012
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,06%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2012
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 70,79%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2012
zysk netto/aktywa ogółem 8,15%