Aktualności

Media o nas

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2013
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,89%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2013
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 53,24%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2013
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 91,11%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2013
zysk netto/aktywa ogółem 1,33%