Aktualności

Media o nas

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2014
zysk netto/przychody ze sprzedaży 3,43%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2014
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 66,43%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2014
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 86,24%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2014
zysk netto/aktywa ogółem 5,15%