Aktualności

Media o nas

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2014
zysk netto/przychody ze sprzedaży -2,00%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2014
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 94,97%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2014
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 89,95%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2014
zysk netto/aktywa ogółem -2,90%