Aktualności

Media o nas

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2015
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 8,1%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2015
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,1

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2015
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,6%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2015
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 6,7%