Aktualności

Media o nas

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2016
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 18,3%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2016
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,2

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2016
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 50,4%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2016
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 14,0%