Aktualności

Media o nas

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2017
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 14,2%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2017
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,0

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2017
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 52,6%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2017
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 11,6%