Aktualności

Media o nas

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik 2018
wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 15,2%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik 2018
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 0,9

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik 2018
zobowiązania ogółem/pasywa ogółem 54,8%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik 2018
wynik finansowy netto/aktywa ogółem 12,7%