Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 11.08.2015

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 lipca 2015 r. powziął informację, że w dniu 31 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 7.000.000 (słownie: siedem milionów) złotych. Aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.272.800 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset) złotych i jest podzielony na 385.456 (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) udziałów  o wartości nominalnej 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

 

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”


Powrót