Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 30.11.2017 20:20

Zarząd PCC EXOL S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1405/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii B1 spółki PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 


Powrót