Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 44/2016 z dnia 24.08.2016 18:37

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 868/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku, na podstawie § 3 ust. 1 i 7 Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii DC spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Powrót