Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 05/2011 z dnia 24.06.2011

Zarząd PCC Rokita SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 796/2011 z dnia  22.06.2011 roku  postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez spółkę PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda i terminie wykupu 14 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Powrót