Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 12.05.2014 08:51

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 564/2014 z dnia 12 maja 2014 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 (dwieście  tysięcy) obligacji na okaziciela serii BA spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

 

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Powrót