Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 44/2014 z dnia 01.11.2014

Zarząd PCC Rokita SA informuje, iż powziął wiadomość, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1229/2014 z dnia 31 października 2014 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii BB spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. 

Podstawa prawna:  §34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim          


Powrót