Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 06/2011 z dnia 27.06.2011

Zarząd PCC Rokita S.A. powziął dziś informację, iż w dniu 24.06.2011 roku Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wydał komunikat, w którym poinformował, że zgodnie z uchwałą nr 567/11 z dnia 24.06.2011 roku Zarządu KDPW postanawia:

1) przyznać spółce PCC ROKITA S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
2) zarejestrować w dniu 28 czerwca 2011 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki PCC ROKITA S.A.,
o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr VI/173/2010 Zarządu Spółki z dnia 14 grudnia 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/195/2011 Zarządu Spółki z dnia 2 marca 2011 r., oraz nadać im kod PLPCCRK00019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Powrót