Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 08/2012/K z dnia 23.08.2012

 
Zarząd PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) informuje, że w raporcie z dnia 22 sierpnia 2012 r. nr 8/2012 doszło do oczywistej omyłki rachunkowej.
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 285 293 231, a nie jak omyłkowo podano w raporcie 530 399 234.
Zdanie w korygowanym raporcie brzmiało:
"Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji to: 530.399.234."
powinno brzmieć:
"Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji to: 285 293 231".
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 15 Rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Powrót