Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 07/2013/K z dnia 02.04.2013

Zarząd PCC Exol S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w wyniku omyłki redakcyjnej błędnie określono raport roczny za 2012 r.

Było: 
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok: 
21 marca 2013 r.

Powinno być: 
1. Jednostkowy raport roczny za 2012 rok: 
21 marca 2013 r.

Szczegółowa podstawa prawna:
§103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Powrót