Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 11.01.2017 12:45

Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 stycznia 2017 r. odwołało członka Rady Nadzorczej PCC Rokita SA w osobie Pana Mariana Nogi, pełniącego dotychczas funkcję członka Rady Nadzorczej.

Nie zostały podane przyczyny odwołania.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Powrót