Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 13.06.2017 13:22

Zarząd PCC EXOL S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na kolejną kadencję.

Rada Nadzorcza powołała Pana Mirosława Siwirskiego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Rafała Zdona na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu wchodzą w życie z dniem 27 czerwca 2017 r.

Informacje dotyczące w/w Panów jako osób nadzorujących, określone w § 28 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami), zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (z późniejszymi zmianami).

Mirosław Siwirski CV

Rafał Zdon CV


Powrót