Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 30.03.2016

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 marca 2016 roku działając na podstawie punktu 20 Warunków Emisji Obligacji serii A oraz punktu 20 Warunków Emisji Obligacji serii B podjął uchwałę o Przedterminowym Wykupie wszystkich Obligacji serii A oraz o Przedterminowym Wykupie wszystkich Obligacji serii B.

Dniem Przedterminowego Wykupu dla Obligacji serii A i dla Obligacji serii B będzie: 18 kwietnia 2016 roku. Dniem Ustalenia Praw przy Przedterminowym Wykupie dla Obligacji serii A i dla Obligacji serii B będzie: 8 kwietnia 2016 roku.

W związku z decyzją o Przedterminowym Wykupie Obligacji serii A i Przedterminowym Wykupie Obligacji serii B Spółka, jako Emitent Obligacji, wypłaci Obligatariuszom:
1) Wartość Nominalną Obligacji serii A i Wartość Nominalną Obligacji serii B
2) Odsetki liczone od pierwszego dnia danego Okresu Odsetkowego (włącznie) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (włącznie).

Spółka, jako Emitent Obligacji serii A i Obligacji serii B, nie wypłaci Obligatariuszom premii pieniężnej w wysokości 0,03% (trzy setne procenta) Wartości Nominalnej Obligacji serii A lub Wartości Nominalnej Obligacji serii B, przewidzianej w punkcie 20 ust. 4 Warunków Emisji Obligacji serii A i w punkcie 20 ust. 4 Warunków Emisji Obligacji serii B, albowiem okres pomiędzy Dniem Przedterminowego Wykupu Obligacji serii A i Obligacji serii B (18.04.2016 r.) a Dniem Wykupu Obligacji serii A i Obligacji serii B (5.05.2016 r.) jest krótszy niż 30 (trzydzieści).

Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.


Powrót