Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 1/2016 (ESPI) z dnia 08.12.2016

Zarząd PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2016 roku działając na podstawie punktu 20 Warunków Emisji Obligacji serii C podjął uchwałę o Przedterminowym Wykupie wszystkich Obligacji serii C.

Dniem Przedterminowego Wykupu dla Obligacji serii C będzie: 23 grudnia 2016 roku. Dniem Ustalenia Praw przy Przedterminowym Wykupie dla Obligacji serii C będzie: 16 grudnia 2016 roku.

W związku z decyzją o Przedterminowym Wykupie Obligacji serii C Spółka, jako Emitent Obligacji, wypłaci Obligatariuszom:

1) Wartość Nominalną Obligacji serii C,
2) Odsetki liczone od pierwszego dnia danego Okresu Odsetkowego (włącznie) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (włącznie),
3) Premię pieniężną w wysokości 0,03% (trzy setne procenta) Wartości Nominalnej Obligacji serii C, przewidzianej w punkcie 20 ust. 4 Warunków Emisji Obligacji serii C za każde 30 dni pozostające od Dnia Przedterminowego Wykupu Obligacji serii C (tj. 23.12.2016 r.) do Dnia Wykupu Obligacji serii C (tj. 5.11.2017 r.).

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii C.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)


Powrót