Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 15.04.2013

Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii AC emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 19 czerwca 2012 roku oraz Szczegółowych Warunków Emisji Obligacji serii AC opublikowanych w dniu 19 marca 2013 r., informuje, że w dniu 15 kwietnia 2013 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału Obligacji serii AC.

W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii AC po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: Transzę Instytucjonalną i Transzę Otwartą. W Transzy Otwartej oferowanych było 125.000 Obligacji serii AC. W Transzy Instytucjonalnej oferowanych było 125.000 Obligacji serii AC.

W Transzy Instytucjonalnej przydział dokonany został zgodnie ze złożonymi zapisami. 12 inwestorom przydzielono łącznie 125.000 Obligacji serii AC.

W Transzy Otwartej złożono 584 zapisy na 566.868 obligacji. Przydziału Obligacji serii AC w Transzy Otwartej dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając 125.000 obligacji. Stopa alokacji wyniosła 22,05%. Stopa redukcji wyniosła 77,95%.

Szczegółowy raport spełniający wymogi §33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji.


Powrót