Aktualności

Media o nas

Raport bieżący nr 01/2013 z dnia 10.01.2013

Zarząd PCC Rokita SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 41/2013 z dnia 10.01.2013 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii AB spółki PCC Rokita SA, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Podstawa prawna: 
§34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Powrót